Raport bieżący nr 18/2021

Zawarcie umów kredytowych przez spółki zależne Emitenta

(Raport bieżący nr 18/2021)

01.04.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Emitent”) informuje, ze w dniu dzisiejszym, podmiot zależny od Emitenta, spółka CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, otrzymał podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 15 października 2014 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank Pekao S.A.) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku.

Na podstawie niniejszego aneksu Bank Pekao S.A. przedłużył limit kredytowy w kwocie 92.153.750 PLN do dnia 9 marca 2023 roku. Prawnym zabezpieczeniem limitu kredytu jest Gwarancja z Funduszu Gwarancji Płynnościowych (dalej: FGP) z terminem ważności do dnia 9 czerwca 2023 r., w kwocie 73.723.000 PLN.

Pozostałe postanowienia nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Jednocześnie, Spółka informuje, że pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a podmiotem zależnym od Emitenta, spółką CCC Factory Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach, została zawarta umowa kredytu w rachunku bieżącym, na podstawie której Bank udzielił kredytu w wysokości 6.892.650 PLN, z terminem ważności limitu do dnia  9 marca 2023 r., którego spłata została również zabezpieczona Gwarancją z FGP z terminem ważności do 9 czerwca 2023 r., w kwocie 5.514.120 PLN.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych pomiędzy Bankiem Pekao S.A. a podmiotami z Grupy Kapitałowej CCC.                           

Zawarte umowy są konsekwencją realizowanej i komunikowanej przez Emitenta strategii w zakresie stabilizacji finansowania Grupy Emitenta.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter