Raport bieżący nr 66/2021

Zamiana na żądanie akcjonariusza wszystkich akcji zwykłych imiennych serii J CCC S.A. na akcje zwykłe na okaziciela oraz podjęcie przez CCC S.A. działań w celu dopuszczenia i wprowadzenia akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie

(Raport bieżący nr 66/2021)

07.10.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) niniejszym informuje o otrzymaniu od spółki Ultro S.à r.l. z siedzibą w Luksemburgu („Ultro”), akcjonariusza CCC posiadającego wszystkie akcje zwykłe imienne CCC serii J („Akcje”), tj. 6.850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) Akcji, wniosku o dokonanie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela. Ponadto spółka Ultro zwróciła się do CCC z wnioskiem o podjęcie przez CCC wszelkich czynności niezbędnych dla dopuszczenia i wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („GPW”), w szczególności asymilacji Akcji z innymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC notowanymi na rynku wskazanym powyżej.

W związku z powyższym Zarząd CCC podjął w dniu 7 października 2021 r. uchwałę w sprawie zamiany (konwersji) wszystkich Akcji na akcje zwykłe na okaziciela i podjęcia działań w celu ich asymilacji z pozostałymi akcjami zwykłymi na okaziciela CCC S.A. oraz dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. („Uchwała”).

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter