Raport bieżący nr 56/2021

Rejestracja zmiany Statutu Spółki

(Raport bieżący nr 56/2021)   

06.09.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie z dnia 6 września 2021 roku o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy nr 4/NWZA/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 roku, w sposób opisany poniżej:

-  § 6b ust. 1 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

㤠6b

1. Warunkowy kapitał zakładowy Spółki wynosi nie więcej niż 541.092 zł (pięćset czterdzieści jeden tysięcy dziewięćdziesiąt dwa złote) i dzieli się na: (a) nie więcej niż 4.000 (cztery tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii E o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; (b) nie więcej niż 1.174.920 (jeden milion sto siedemdziesiąt cztery tysiące dziewięćset dwadzieścia) akcji zwykłych na okaziciela serii F o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; (c) nie więcej niż 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii G, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda; oraz (d) nie więcej niż 2.232.000 (dwa miliony dwieście trzydzieści dwa tysiące) akcji zwykłych na okaziciela serii K, o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda”.

 

- w §6b Statutu, po ust. 8 dodano ust. 9 o następującym brzmieniu:

„§6b

9. Celem warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego, o którym mowa w ust. 1 ppkt (d) powyżej, jest przyznanie praw do objęcia akcji serii K posiadaczom Obligacji zamiennych Serii 1/2021 („Obligacje Zamienne Serii 1/2021”) wyemitowanych na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia nr 4/NWZA/2021 z dnia 3 sierpnia 2021 r. w sprawie (i) emisji obligacji serii 1/2021 zamiennych na akcje serii K, (ii) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru obligacji zamiennych serii 1/2021, (iii) warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji serii K, (iv) pozbawienia w całości akcjonariuszy Spółki prawa poboru akcji serii K oraz (v) zmiany Statutu. Uprawnionymi do objęcia akcji serii K będą posiadacze Obligacji Zamiennych Serii 1/201, o których mowa powyżej, z wyłączeniem prawa poboru akcjonariuszy. Prawo do objęcia akcji serii K wynikające z Obligacji Zamiennych Serii 1/2021 może być wykonane nie później niż na 6 (sześć) miesięcy przed Dniem Wykupu Obligacji Zamiennych Serii 1/2021 określonym w warunkach emisji Obligacji Zamiennych Serii 1/2021, jednakże nie później niż 31 grudnia 2027 r.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter