Raport bieżący nr 72/2021

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

Raport bieżący nr 72/2021

01.12.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd CCC S.A. („Emitent”) niniejszym informuje, iż w związku z wnioskiem złożonym przez Emitenta w dniu 07 lipca 2021 r., w dniu dzisiejszym otrzymał postanowienie o dokonaniu przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, rejestracji zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki nr 21/ZWZA/2021 z dnia 22 czerwca 2021 r., w sposób opisany poniżej:

-  § 10 ust. 5 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

㤠10

  1. Członek Zarządu może w każdym czasie złożyć rezygnację z wykonywanej funkcji. Członek Zarządu składa rezygnację Spółce i doręcza pismo lub składa oświadczenie o rezygnacji wobec jednego członka Zarządu lub prokurenta. Nadto powinien powiadomić o rezygnacji Przewodniczącego Rady Nadzorczej”.

- § 11 Statutu otrzymał brzmienie:

㤠11

Do reprezentacji Spółki na zewnątrz upoważnieni są:

1/ Prezes Zarządu działający łącznie z Wiceprezesem Zarządu lub z prokurentem,

2/ dwóch Wiceprezesów Zarządu działających łącznie,

3/ Wiceprezes Zarządu działający łącznie z prokurentem.”

-  16 ust. 2 pkt 7 otrzymał brzmienie:

㤠16 ust. 2

7) ustalanie wysokości wynagrodzenia członków Zarządu Spółki oraz uszczegółowienie zasad Polityki Wynagrodzeń”

 

Podstawa prawna:

  • 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter