Raport bieżący nr 58/2021

Zawarcie umowy określającej warunki emisji przez CCC Shoes & Bags sp. z o.o. obligacji zwykłych przeznaczonych do objęcia przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty

(Raport bieżący nr 58/2021)

09.09.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) niniejszym informuje, że po przeprowadzeniu analiz dotyczących najbardziej optymalnych źródeł finansowania Zarząd CCC zawarł umowę  finansowania dłużnego w formie obligacji, z PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Obligatariusz”), reprezentowany przez Polski Fundusz Rozwoju S.A., będący podmiotem zarządzającym częścią portfela inwestycyjnego Obligatariusza. W wyniku negocjacji prowadzonych wspólnie z CCC Shoes & Bags sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach („CCC S&B”), spółką zależną CCC, w dniu 9 września 2021 r. CCC S&B zawarła z Inwestorem umowę emisyjną, dotyczącą emisji do 360 obligacji zwykłych imiennych o łącznej wartości nominalnej 360.000.000 złotych (trzysta sześćdziesiąt milionów złotych), serii A, przeznaczonych do objęcia przez Inwestora („Obligacje”).

Obligacje będą emitowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach, w ramach zwolnienia od obowiązku opublikowania prospektu, memorandum informacyjnego lub jakiegokolwiek innego dokumentu ofertowego. Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na żadnym rynku.

Emisja uzależniona jest spełnienia przez CCC S&B i CCC warunków zawieszających określonych
w dokumentach emisji Obligacji oraz uzyskania odpowiednich zgód banków udzielających finansowania CCC i jej spółkom powiązanym.

W związku z powyższym i spodziewanym uzyskaniem finansowania od Obligatariusza, Zarząd CCC będzie rekomendował niepodejmowanie na NWZA (rozpoczętym 6.09.2021 i przerwanym do dnia 10.09.2021), planowanej uprzednio uchwały dot. warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego i emisji warrantów subskrypcyjnych.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter