Raport bieżący nr 52/2021

Zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy CCC S.A. na dzień 6 września 2021 roku

(Raport bieżący nr 52/2021)

10.08.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych zwołuje na dzień 6 września 2021 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy (dalej: „NWZA”), które odbędzie się o godzinie 12:00, w siedzibie Spółki CCC S.A. w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice.

NWZA zwołuje się w związku z potencjalną emisją warrantów subskrypcyjnych oraz akcji serii L, które zostaną wyemitowane w ramach warunkowego podwyższenia kapitału zakładowego. Emisja warrantów i akcji ma nastąpić w celu przyznania praw do objęcia akcji posiadaczom obligacji denominowanych w Euro, wymiennych na akcje CCC S.A., o łącznej wartości nominalnej nie większej niż równowartość 360 mln zł (około € 80 mln), oferowanych inwestorom kwalifikowanym na międzynarodowych rynkach kapitałowych („Obligacje EUR”). Obligacje EUR mogą zostać wyemitowane zgodnie z prawem angielskim oraz będą następnie wprowadzone do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Frankfurcką Giełdę Papierów Wartościowych (Börse Frankfurt). W przypadku podjęcia decyzji o emisji Obligacji EUR, szczegółowe warunki emisji zostaną określone przez Zarząd w oparciu o panujące warunki rynkowe.

Pozyskanie środków w formie Obligacji EUR jest jedną z alternatyw dla rozważanych źródeł finansowania transakcji nabycia pozostałego pakietu 10% akcji eObuwie.pl S.A. od MKK3 sp. z o.o. („Transakcja”). Decyzja o potencjalnej emisji Obligacji EUR została podjęta przez Zarząd w oparciu o informację zwrotną z międzynarodowych rynków kapitałowych, wskazującą na zainteresowanie inwestorów zagranicznych taką emisją, a także na możliwość otrzymania potencjalnie atrakcyjnych dla Spółki warunków finansowania.

Zarząd Spółki zamierza wybrać najbardziej korzystne dla Spółki źródło finansowania przed realizacją Transakcji. Zarząd nie zamierza emitować jednocześnie Obligacji EUR (wymiennych na akcje serii L) oraz obligacji, których emisję zatwierdziło Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki uchwałą nr 4/NWZA/2021 z 3.08.2021 (tj. obligacji zamiennych na akcje serii K). Zamiarem Zarządu jest wykorzystanie tylko jednego z ww. rodzajów instrumentów (serii akcji K lub L).

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA przekazana zostaje w załączeniu.

 

Podpisy:

1/ Karol Półtorak          - Wiceprezes Zarządu

2/ Hanna Kamińska   - Prokurent

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter