Raport bieżący nr 62/2021

Emisja Obligacji serii A przez CCC Shoes & Bags sp. z o.o.
(Raport bieżący nr 62/2021)
22.09.2021 /Emitent/
Podstawa prawna: Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („CCC”) w nawiązaniu do treści raportu bieżącego RB nr 58/2021 z dnia 9 września 2021 roku informuje, że CCC Shoes & Bags sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach („CCC S&B”), spółka zależna CCC, w dniu 22 września 2021 r. przeprowadziła emisję 360 obligacji serii A o wartości nominalnej wynoszącej 1.000.000 złotych (milion złotych) każda i o łącznej wartości nominalnej wynoszącej 360.000.000 złotych (trzysta sześćdziesiąt milionów złotych) („Obligacje”). Obligacje zostały objęte w całości przez PFR Inwestycje Fundusz Inwestycyjny Zamknięty („Inwestor”), po cenie emisji równej wartości nominalnej objętych Obligacji. Inwestor zapłacił CCC S&Bpierwszą ratę ceny emisyjnej w kwocie 170.000.000 złotych (sto siedemdziesiąt milionów złotych) przelewem na rachunek CCC S&B, natomiast druga rata ceny emisyjnej w kwocie 190.000.000 złotych (sto dziewięćdziesiąt milionów złotych) została przelana przez Inwestora na rachunek escrow i zostanie zwolniona na rzecz CCC S&B po spełnieniu warunków wskazanych w dokumentach emisji. Obligacje są oprocentowane wg zmiennej stopy procentowej, na którą składają się: (i) odsetki półroczne o stałej stopie procentowej, z zastrzeżeniem ich zwiększenia na zasadach określonych w dokumentach dotyczących emisji Obligacji; oraz (ii) odsetki odroczone, o stopie procentowej równej sumie stopy bazowej stanowiącej WIBOR 3m i marży. Niezależnie od powyższego, przy wykupie Obligacji przez CCC S&B, Investor będzie uprawniony do dodatkowej płatności uzależnionej od wzrostu wartości akcji w eObuwie.pl S.A. („eObuwie”).

Wierzytelności Inwestora z tytułu Obligacji i innych dokumentów związanych z emisją Obligacji są lub będą zabezpieczone (i) poręczeniem udzielonym przez CCC, (ii) zastawami zwykłymi i rejestrowymi na akcjach w eObuwie w łącznej liczbie 1.440.000 akcji, (iii) zastawami zwykłymi i zastawem rejestrowym na wierzytelnościach z tytułu umowy o prowadzenie dla CCC S&B rachunku bankowego dedykowanego wypłacaniu przez eObuwie części dywidend, przypadających na akcje zastawione na zabezpieczenie wierzytelności z Obligacji i innych dokumentów emisji (podlegających obowiązkowemu zaliczeniu na spłatę lub przedpłatę odsetek od Obligacji), (iv) podporządkowaniem wybranego zadłużenia finansowego CCC S&B wobec CCC.eu sp. z o.o. (w tym z tytułu niezabezpieczonej pożyczki udzielonej CCC S&B przez ten podmiot) oraz (v) oświadczeniami o poddaniu się egzekucji złożonymi przez CCC S&B (jako emitenta Obligacji) i CCC (jako poręczyciela).

Inwestor będzie miał prawo żądać wcześniejszego wykupu Obligacji w przypadkach określonych w warunkach emisji Obligacji. CCC S&B będzie miało prawo dokonać wcześniejszego wykupu Obligacji pod warunkiem uiszczenia odpowiedniej prowizji określonej w warunkach emisji. W braku wcześniejszego wykupu, wykup Obligacji nastąpi w dniu 22 września 2028 r. Obligacje zostały wyemitowane w trybie art. 33 pkt 2 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o obligacjach. Obligacje nie zostaną wprowadzone do obrotu na rynku regulowanym.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter