Raport bieżący nr 24/2021

Podpisanie z konsorcjum banków niewiążącego dokumentu Term Sheet potwierdzającego warunki nowego finansowania

(Raport bieżący nr 24/2021)

14.05.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne


W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 21/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że w związku z uzyskaniem zgód komitetów kredytowych instytucji finansujących Emitenta (Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Banki Polski S.A. oraz Santander Bank Polska S.A., dalej: „Instytucje Finansowe”), w dniu 14 maja 2021 r. Emitent oraz Instytucje Finansowe popisały (nie stanowiący wiążącej umowy) dokument Term Sheet, o którym mowa w raporcie bieżącym nr 21/2021 z dnia 30 kwietnia 2021 r., zawierający streszczenie warunków nowego finansowania konsorcjalnego (dalej: „Nowe Finansowanie”) dla Emitenta i wybranych spółek zależnych Emitenta, (dalej: „Spółki Zależne CCC”).

Docelowa struktura Nowego Finansowania, według założeń zawartych w Term Sheet, będzie obejmowała 4-letnią transzę terminową amortyzowaną oraz 3-letnią transzę kredytów: obrotowych odnawialnych i instrumentów produktowych (w tym: limity w ramach faktoringu odwrotnego, gwarancji/akredytyw oraz kredytu w rachunku bieżącym) oraz dodatkową (opcjonalną) transzę kredytową, która może zostać udzielona w ramach uzgodnionej umowy konsorcjalnej przez Instytucje Finansowe oraz inne zaaprobowane podmioty pod określonymi warunkami w przyszłości.

Uzupełnieniem Nowego Finansowania (pozostając obecnie poza strukturą umowy konsorcjalnej) będą dotychczasowe umowy kredytowe w ramach istniejących umów bilateralnych objętych gwarancjami Banku Gospodarstwa Krajowego („BGK”), których zapadalność jest powyżej jednego roku.

Pozyskanie Nowego Finansowania przez Emitenta i Spółki Zależne CCC uzależnione jest m.in. od uzgodnienia w oparciu o Term Sheet treści i podpisania wiążącej umowy dotyczącej Nowego Finansowania (dalej: „Umowa Nowego Finansowania”) i pozostałych dokumentów Nowego Finansowania oraz spełnienia warunków zawieszających, jakie będą wskazane w Umowie Nowego Finansowania.

Zgodnie z założeniami zawartymi w Term Sheet, dokumenty Nowego Finansowania będą przewidywać ustanowienie przez Spółkę, jak i przez Spółki Zależne CCC, zabezpieczeń spłaty zadłużenia wynikającego lub związanego z dokumentami Nowego Finansowania. Do takich zabezpieczeń należeć będzie m.in. zastaw rejestrowy (zastawy rejestrowe) na zbiorze rzeczy i praw stanowiących organizacyjną całość o zmiennym składzie, wchodzących w skład przedsiębiorstwa Spółki oraz zastawy na akcjach i udziałach Spółek Zależnych CCC, w tym na akcjach eObuwie.pl S.A.

Zawarcie Umowy Nowego Finansowania oraz pozostałych dokumentów Nowego Finansowania pomiędzy Emitentem, Spółkami Zależnymi CCC oraz Instytucjami Finansowymi będzie kolejnym etapem prac nad refinansowaniem zadłużenia Grupy Kapitałowej CCC („Grupa”), którego celem jest zapewnienie bezpiecznego, długoterminowego poziomu finansowania Grupy, zgodnie z założeniami biznesowymi strategii GO.22 oraz objętych nią kluczowych projektów strategicznych.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter