Raport bieżący nr 27/2021

Zmiana Warunków Emisji Obligacji serii 1/2018 oraz uchwały podjęte przez  Zgromadzenie Obligatariuszy w  dniu 17 maja 2021 r.

(Raport bieżący nr 27/2021)

17.05.2021 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu 17 maja 2021 r. Zgromadzenie Obligatariuszy wznowiło obrady, po przerwie ogłoszonej 23 kwietnia 2021 r. O ogłoszeniu przerwy w obradach Zgromadzenia Obligatariuszy Emitent informował raportem bieżącym nr 20/2021 z 23 kwietnia 2021 r.

Zgromadzenie Obligatariuszy podjęło uchwałę w sprawie zmiany „Warunków Emisji Obligacji rejestrowanych w ewidencji z możliwością przeniesienia do depozytu KDPW, sporządzone
w Polkowicach w dniu 21 czerwca 2018 roku” („Warunki Emisji”), dotyczących emisji Obligacji serii 1/2018 („Obligacje”). Zmiana Warunków Emisji dotyczy w szczególności:

  • przedłużenia terminu wykupu Obligacji z 29 czerwca 2021 r. na 29 czerwca 2026 r.;
  • ustanowienia zabezpieczeń Obligacji, w tym zastawu rejestrowego i finansowego na akcjach eObuwie.pl S.A., udzielenie poręczenia przez spółki zależne oraz złożenie przez Emitenta i spółki zależne oświadczenia o dobrowolnym poddaniu się egzekucji.

Emitent w załączeniu przekazuje protokół wraz z podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy uchwałą w sprawie zmiany Warunków Emisji.

Przyjęta przez Obligatariuszy uchwała stanowi kolejny istotny krok w zakresie realizowanego przez Emitenta planu refinansowania Grupy, który oprócz zmiany Warunków Emisji obejmuje pozyskanie nowego finansowania bankowego.


Emitent informuje, że zgodnie z art. 67 ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r o obligacjach zmiany Warunków Emisji dojdą do skutku z chwilą wyrażenia na nie zgody przez Emitenta, która to zgoda powinna zostać opublikowana w terminie 7 dni od podjęcia uchwały. O wyrażeniu przedmiotowej zgody Emitent poinformuje w osobnym raporcie bieżącym.

 

 

Podpisy:

1/ Karol Półtorak       - Wiceprezes Zarządu

2/ Hanna Kamińska   - Prokurent

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter