Raport bieżący nr 24/2020

Uzgodnienie porozumień z instytucjami finansującymi

(Raport bieżący nr 24/2020)

24.04.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: "Emitent"), w nawiązaniu do raportów bieżących nr 11/2020 z dnia 23 marca 2020 r. oraz nr 14/2020 z dnia 31 marca 2020 r. informuje, iż w dniu 24 kwietnia 2020 r. komitety kredytowe banków BNP Paribas Bank Polska S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Millennium S.A., Bank Polska Kasa Opieki S.A., mBank S.A., Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A. Santander Bank Polska S.A. oraz Santander Factoring Sp. z o.o., jako Wierzyciele wyraziły zgodę na zawarcie pomiędzy Wierzycielami, Emitentem oraz z wybranymi spółkami z Grupy Emitenta jako zobowiązanymi („Zobowiązani”), umowy o szczególnych warunkach utrzymania finansowania („Umowa”) dotyczącej ogółu zobowiązań finansowych Emitenta oraz Grupy Kapitałowej Emitenta („Grupa”). Stroną umowy nie jest eobuwie.pl S.A. ani jej spółki zależne. Umowa, o której mowa niżej, po jej zawarciu będzie obowiązywać do dnia 30 kwietnia 2021 roku.

W dniu 24 kwietnia 2020 r. Emitent i Wierzyciele ukończyli również negocjowanie warunków Umowy.  Umowa zostanie zawarta i wejdzie w życie z chwilą jej podpisania przez ostatniego Wierzyciela. Po zawarciu i wejściu Umowy w życie, Emitent opublikuje raport bieżący aktualizujący informacje zawarte w niniejszym raporcie.

W związku z udzieleniem zgody na zawarcie Umowy każdy z Wierzycieli potwierdził, iż prowadzi analizy kredytowe związane z udzieleniem Spółce dodatkowego finansowania w formie kredytu,  zabezpieczonego poręczeniem udzielonym przez Bank Gospodarstwa Krajowego („BGK”) w kwocie 200 mln złotych udzielonym zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374).

Emitent złożył wniosek o udzielnie Grupie Emitenta kredytu w kwocie 250 mln zł w Banku PKO BP, który będzie pełnić funkcję Koordynatora Wierzycieli w dniu 16 kwietnia 2020r. Wniosek Emitenta jest w trakcie procedury kredytowej i potwierdzania z BGK warunków przyznania poręczenie.

Główne postanowienia uzgodnionego projektu Umowy są następujące:

Umowa przewiduje utrzymanie w mocy dostępności produktów finansowych, zapewnienie dostępności na dotychczasowych warunkach limitów przyznanych na podstawie obowiązujących dokumentów oraz wydłużenie okresu dostępności instrumentów finansowych, w tym okresów dostępności: kredytów, faktoringów, limitów gwarancyjnych oraz limitów dla transakcji terminowych, udzielonych, dostarczonych lub wystawionych przez Wierzycieli na rzecz Emitenta oraz Zobowiązanych do dnia
30 kwietnia 2021 r. Łączna kwota dostępnego finansowania według stanu na dzień 31 marca 2020 r. pozostanie dostępna w okresie do dnia 30 kwietnia 2021 r.

Strony postanowiły utrzymać w mocy wcześniejsze uzgodnienia zawarte w Porozumieniu z dnia
31 marca 2020 r. (por. raport bieżący 14/2020) dotyczące odroczenia płatności z tytułu spłaty ujemnych sald, zapłaty odsetek oraz prowizji i innych opłat oraz wszelkich innych kwot, które stały lub staną się wymagalne lub płatne w okresie do 30 czerwca 2020 roku. Wszystkie inne zaległości powstałe po dniu 20 marca zostały rozterminowane do 30 września 2020 r. i określone zostały warunki ich spłaty po tej dacie.

Umowa zawiera szereg standardowych warunków dotyczących zobowiązań Wierzycieli, jak m.in., zakaz żądania spłaty istniejącego zadłużenia finansowego, zakaz zabezpieczania i dochodzenia roszczeń, zakaz dodatkowego zabezpieczania się przez Wierzycieli, zobowiązanie do nie podwyższania żadnych opłat, prowizji bądź marż, nie wprowadzania dodatkowych opłat lub prowizji, zobowiązanie do równomiernego udostępniania Emitentowi limitów kredytowych, faktoringowych oraz pozostałych instrumentów finansowych, z których korzysta Grupa Emitenta.

Jako przypadki naruszenia Umowy przez Emitenta uprawniające Wierzycieli do rozwiązania Umowy zostały określone m.in.:

- postawienie w stan wymagalności istotnego zadłużenia finansowego przed uzgodnionym terminem jego płatności wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania lub innego przypadku naruszenia;

- niespełnienie wskaźnika finansowego, tj. utrzymywania salda gotówki w Grupie Emitenta na poziomie nie niższym niż 40 mln zł;

- niedostarczenie Wierzycielom uzgodnionego pakietu informacyjnego;

- do dnia 5 maja 2020 r. Wierzyciele potwierdzą, czy uchwały Zgromadzenia Obligatariuszy obligacji serii 1/2018 z dnia 22 kwietnia 2020 r. (por. raport bieżący nr 22/2020) są zgodne z postanowieniami Umowy.

Do dnia 30 czerwca 2020 r. Emitent powinien pozyskać dodatkowo kwotę w wysokości nie niższej niż 300 mln złotych z tytułu emisji nowych akcji.

Umowa wraz z uchwałą podjętą przez Zgromadzenie Obligatariuszy w dniu 22 kwietnia 2020 r. (zgodnie z raportem bieżącym nr 22/2020) stanowi elementem realizowanego przez Emitenta planu stabilizacji finasowania Grupy w związku z administracyjnymi decyzjami o zamknięciu sklepów stacjonarnych w konsekwencji wystąpienia COVID-19.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter