Raport bieżący nr 40/2020

Zakończenie subskrypcji akcji serii I oraz akcji serii J CCC S.A.

 

(Raport bieżący nr 40/2020)

 

20.05.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

par. 16 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

W nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2020, 29/2020, 30/2020 oraz 35/2020, Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) podaje do wiadomości publicznej informacje dotyczące zakończonej subskrypcji 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii I”) oraz 6.850.000 akcji zwykłych imiennych serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje Serii J”, łącznie z Akcjami Serii I, „Akcje Nowej Emisji”).

Akcje Nowej Emisji zostały zaoferowane w trybie subskrypcji prywatnej w rozumieniu ustawy z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek handlowych („KSH”) w ramach oferty publicznej („Oferta”).

1) Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji lub sprzedaży:

Proces budowania księgi popytu został przeprowadzony w dniach 27 kwietnia – 29 kwietnia 2020 r., natomiast proces zawierania umów objęcia Akcji Serii I oraz Akcji Serii J został zakończony 7 maja 2020 r.

2) Data przydziału papierów wartościowych:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Nowej Emisji doszła do skutku wraz z zawarciem umów objęcia dotyczących wszystkich Akcji Nowej Emisji oraz wniesieniem w całości wkładów na pokrycie Akcji Nowej Emisji i przydział akcji w rozumieniu przepisów KSH nie był konieczny. Proces zawierania umów objęcia Akcji Serii I oraz Akcji Serii J został zakończony 7 maja 2020 r. Wkłady na Akcje Serii I zostały wniesione w całości do dnia 7 maja 2020 r., natomiast wkłady na Akcje Serii J zostały wniesione w całości do dnia 14 maja 2020 r.

3) Liczba papierów wartościowych objętych subskrypcją lub sprzedażą:

Przedmiotem subskrypcji było 6.850.000 Akcji Serii I oraz 6.850.000 Akcji Serii J.

4) Stopa redukcji w poszczególnych transzach, w przypadku gdy co najmniej w jednej transzy liczba przydzielonych papierów wartościowych była mniejsza od liczby papierów wartościowych, na które złożono zapisy:

Nie dotyczy.

5) Liczba papierów wartościowych, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji lub sprzedaży:

Nie składano zapisów w rozumieniu KSH. W ramach Oferty objęto 6.850.000 Akcji Serii I oraz 6.850.000 Akcji Serii J.

6) Liczba papierów wartościowych, które zostały przydzielone w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży:

Nie dotyczy. W ramach Oferty objęto 6.850.000 Akcji Serii I oraz 6.850.000 Akcji Serii J.

7) Cena, po jakiej papiery wartościowe były obejmowane (nabywane):

Akcje Nowej Emisji były obejmowane po cenie emisyjnej wynoszącej 37,00 zł za jedną Akcję Nowej Emisji.

8) Liczba osób, które złożyły zapisy na papiery wartościowe objęte subskrypcją lub sprzedażą w poszczególnych transzach:

Nie dotyczy. Oferta nie była podzielona na transze oraz nie przyjmowano zapisów na Akcje Nowej Emisji. W ramach Oferty objęto 6.850.000 Akcji Serii I oraz 6.850.000 Akcji Serii J.

9) Liczba osób, którym przydzielono papiery wartościowe w ramach przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży w poszczególnych transzach:

W ramach Oferty, Akcje Serii I zostały objęte przez 83 inwestorów, a Akcje Serii J objęła spółka Ultro S.à r.l.

10) Nazwa (firma) subemitentów, którzy objęli papiery wartościowe w ramach wykonywania umów o subemisję, z określeniem liczby papierów wartościowych, które objęli, wraz z faktyczną ceną jednostki papieru wartościowego, stanowiącą cenę emisyjną lub sprzedaży, po odliczeniu wynagrodzenia za objęcie jednostki papieru wartościowego, w wykonaniu umowy subemisji, nabytej przez subemitenta:

Nie dotyczy. Emisja Akcji Nowej Emisji nie była przedmiotem zobowiązania subemisyjnego.

11) Wartość przeprowadzonej subskrypcji lub sprzedaży, rozumianej jako iloczyn liczby papierów wartościowych objętych ofertą i ceny emisyjnej lub ceny sprzedaży:

Wartość Oferty wyniosła 506.900.000,00 zł.

12) Wysokość łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów:

Koszty poniesione i oszacowane przez Spółkę na dzień niniejszego raportu w związku z Ofertą wyniosły 2.700 tys. zł (przy czym kwota ta obejmuje wynagrodzenie KDPW/GPW, co do którego Spółka spodziewa się, że wyniesie około 67 tys. zł), w tym koszty:

  • przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 2.684 tys. zł;
  • wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy;
  • sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: nie dotyczy;
  • promocji Oferty: nie dotyczy;
  • inne: 16 tys. zł.

W przypadku istotnej zmiany kwoty kosztów KDPW/GPW Spółka poinformuje o tym w odrębnym raporcie bieżącym

Wskazanie metod rozliczenia powyższych kosztów w księgach rachunkowych Spółki oraz ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Spółki:

Koszty poniesione na przeprowadzenie subskrypcji Akcji Nowej Emisji zostaną odniesione na kapitał zapasowy.

 

13) Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą:

Średni koszt poniesiony przez Spółkę przypadający na jedną Akcję Nowej Emisji, w oparciu o szacunkowe koszty ustalone na dzień niniejszego raportu, wyniósł około 0,20 zł.

 

14) Sposób opłacenia objętych (nabytych) papierów wartościowych:

Akcje Nowej Emisji zostały objęte w zamian za wkłady pieniężne.

  1. a) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w drodze potrącenia wierzytelności:

Nie dotyczy,

  1. b) w przypadku gdy do objęcia (nabycia) doszło w zamian za wkłady niepieniężne:

Nie dotyczy.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter