Raport bieżący nr 38/2020

Rejestracja podwyższenia kapitału zakładowego oraz zmiany statutu CCC S.A.

 

(Raport bieżący nr 38/2020)

 

19.05.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

par. 5 pkt 1 oraz § 6 pkt 1-2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) niniejszym informuje, że w dniu 19 maja 2020 r. Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, dokonał wpisu do rejestru przedsiębiorców prowadzonego dla Spółki podwyższenia kapitału zakładowego Spółki z kwoty 4.116.800,00 zł do kwoty 5.486.800,00 zł w drodze emisji 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda oraz 6.850.000 akcji zwykłych imiennych serii J Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Rejestracja”) wyemitowanych na podstawie uchwały nr 3/NWZA/2020 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki z dnia 17 kwietnia 2020 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych serii I i serii J, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii I i serii J, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A., dematerializacji akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii I, praw do akcji serii I i akcji serii J w depozycie papierów wartościowych oraz zmiany Statutu Spółki („Uchwała”) oraz zmiany statutu Spółki w tym zakresie.

Na dzień niniejszego raportu bieżącego ogólna liczba głosów wynikających ze wszystkich wyemitowanych akcji Spółki (po Rejestracji) wynosi 61.518.000 głosów, natomiast kapitał zakładowy jest reprezentowany przez 54.868.000 akcji Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

– 6.650.000 akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1;

–13.600.000 akcji zwykłych na okaziciela serii A2;

– 9.750.000 akcji zwykłych na okaziciela serii B;

– 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii C;

– 6.400.000 akcji zwykłych na okaziciela serii D;

– 768.000 akcji zwykłych na okaziciela serii E;

– 2.000.000 akcji zwykłych na okaziciela serii H;

– 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I; oraz

– 6.850.000 akcji zwykłych imiennych serii J Spółki.

 

 

Zarząd Spółki przekazuje poniżej dokonane zmiany w treści statutu Spółki:

Dotychczasowe brzmienie § 6 ust. 1 i 2 statutu Spółki:

§6.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych).
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 41.168.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

1) 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;

2) 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;

3) 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;

4) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

5) 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;

6) 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;

7) 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.”

 

Brzmienie § 6 ust. 1 i 2 statutu Spółki po Rejestracji:

„§6.

 1. Kapitał zakładowy Spółki wynosi 5.486.800,00 zł (pięć milionów czterysta osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset złotych).
 2. Kapitał zakładowy dzieli się na 54.868.000 (pięćdziesiąt cztery miliony osiemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:
 • 650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.000;
 • 600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;
 • 750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;
 • 000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
 • 400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;
 • 000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;
 • 000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;
 • 850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii I, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000;
 • 850.000 (sześć milionów osiemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych imiennych serii J, o numerach od 0.000.001 do 6.850.000.

 

Tekst jednolity statutu Spółki z uwzględnieniem powyższych zmian zostanie przekazany do wiadomości publicznej w odrębnym raporcie bieżącym po ustaleniu tekstu jednolitego statutu Spółki przez Radę Nadzorczą Spółki zgodnie z upoważnieniem udzielonym w Uchwale.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter