Raport bieżący nr 55/2020

Pierwsze wezwanie CCC S.A. do złożenia dokumentów akcji Spółki celem ich dematerializacji

(Raport bieżący nr 55/2020)

19.08.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
inne uregulowania


Zarząd Spółki CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) w związku z art. 16 ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875) wzywa wszystkich akcjonariuszy posiadających dokumenty akcji Spółki w formie materialnej (papierowej) do złożenia ich w siedzibie Spółki w Polkowicach, przy ul. Strefowej 6, 59-101 Polkowice, w dniach roboczych (od poniedziałku do piątku) w godzinach od 7:00 do 14:00, w terminie do dnia 12 lutego 2021 roku, w celu ich dematerializacji. Złożenie dokumentów po tej dacie zgodnie z Regulaminem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych może skutkować rejestracją akcji w depozycie papierów wartościowych
z opóźnieniem, tj. po dniu 1 marca 2021 r.

Złożenie dokumentów akcji Spółki będzie się odbywało za pisemnym pokwitowaniem wydanym akcjonariuszowi Spółki w formie protokołu zdawczo-odbiorczego.

Podstawą prawną niniejszego wezwania jest ustawa z dnia 30 sierpnia 2019 roku o zmianie ustawy Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 roku, poz. 1798, ze zm. z Dz.U. z 2020 roku poz. 875), na podstawie której wprowadza się obowiązkową dematerializację wszystkich akcji Spółki. Dematerializacja akcji oznacza zastąpienie materialnej formy akcji zapisem na rachunku papierów wartościowych.

Zgodnie z wprowadzonymi zmianami przepisów, moc obowiązująca dokumentów akcji w formie materialnej, wydanych przez Spółkę, wygasa z mocy prawa z dniem 1 marca 2021 roku.

Po tym dniu materialne dokumenty akcji staną się dokumentami dowodowymi wyłącznie w zakresie wykazywania przez akcjonariusza wobec Spółki, że przysługują mu prawa udziałowe oraz niezbędnymi do rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz aktualizacji zapisów na rachunkach papierów wartościowych.

Natomiast po dniu 1 marca 2026 roku nastąpi utrata również mocy dowodowej dokumentów akcji w formie materialnej, które nie zostaną złożone do Spółki i nie zostaną zarejestrowane w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. oraz zapisane na rachunkach papierów wartościowych.

Niniejsze Wezwanie jest pierwszym spośród pięciu wymaganych przepisami prawa.

Więcej informacji w sprawie dematerializacji akcji Spółki można uzyskać pod następującymi numerem telefonu:+48 76/ 84 58 566 w dni robocze, w godzinach 800-1600

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski  – Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak        – Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter