Raport bieżący nr 4/2020

Przyjęcie przez Zarząd strategii Grupy Kapitałowej CCC na lata 2020-2022

(Raport bieżący nr 4/2020)

29.01.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym przyjął strategię Grupy Kapitałowej CCC na lata 2020-2022 „GO.22”, obejmującą podsumowanie głównych kierunków jej rozwoju.

W horyzoncie strategii, Grupa planuje w sposób organiczny kontynuować rozwijanie wielokanałowej sprzedaży obuwia, dostarczając ofertę produktową dopasowaną do zróżnicowanych rynków, kanałów i formatów sprzedaży. Działania Grupy będą w tym zakresie odpowiadać na kształtujące się na rynku handlu trendy (m. in. rosnącą mobilność klientów, popularyzację tzw. oferty fashion, zmiany pogodowe i inne). Przyjęta przez Zarząd strategia Grupy składa się z pięciu kluczowych filarów. Cele postawione w każdym z obszarów będą realizowane przy wsparciu nowych technologii i analityki danych.

 

1/ Omnichannel

System handlu obuwiem w Grupie CCC obejmuje uzupełniające się kanały dotarcia do klientów (m. in. sklepy stacjonarne, sklepy hybrydowe, platformy internetowe, aplikacje mobilne, skanery esize.me, itd.), poprzez które Grupa chce oferować swoje produkty w każdy oczekiwany przez Klientów sposób.

 

2/ Produkt

Grupa kontynuuje rozwój produktu ukierunkowany na potrzeby klienta. Zgodnie z przyjętymi w ramach strategii kierunkami zmian, Grupa skupi się na umacnianiu podstawowych 5-6 marek (m.in. Lasocki, Gino Rossi, Sprandi), podnoszeniu jakości produktów, rozbudowie tzw. oferty fashion, szerszej ofercie e-commerce only, czy rozbudowie innych kategorii (np. akcesoria).

 

3/ Sprawność i efektywność

Realizacja strategii będzie możliwa m.in. dzięki wdrożeniu nowych narzędzi i optymalizacji procesów w obszarach takich jak logistyka czy finanse, a także umacnianiu kultury organizacyjnej. Nakierowanie wszystkich działań Grupy na klienta umożliwi m.in. budowanie dopasowanej oferty z uwzględnieniem segmentacji, efektywną politykę promocyjną, przyspieszenie rotacji zapasów, terminową alokację. Nowe narzędzia usprawniające nadzór finansowy (SAP, FI, SAC, BI) oraz funkcjonowanie nowego centrum usług wspólnych ułatwią z kolei uzyskanie efektywnej informacji zarządczej i zachowanie jeszcze większej dyscypliny kosztowej. 

4/ Stabilność finansowa

Celem Grupy jest realizacja polityki finansowej nakierowanej na bezpieczeństwo Grupy poprzez obniżenie zadłużenia za sprawą wzrostu rentowności operacyjnej. Grupa dąży także do zwiększenia efektywności wykorzystania kapitału obrotowego poprzez poprawę cyklu konwersji gotówki, aby w horyzoncie strategii wynosił mniej niż 100 dni. Celem Grupy jest, aby nakłady inwestycyjne w latach 2020-2022 stanowiły średnio rocznie 150-200 mln PLN, wobec 700 mln PLN w 2019 roku.

5/ Zrównoważony rozwój

Grupa realizuje plan zrównoważonego rozwoju i minimalizuje wpływ prowadzonej działalności na otoczenie oraz wspiera prośrodowiskowe i prospołeczne aktywności. W najbliższych trzech latach CCC rozwinie ofertę produktów przyjaznych środowisku m.in. wprowadzając większą liczbę ekologicznych linii produktowych, zwiększając udział skór ekologicznych w produkcji i współpracując wyłącznie z dostawcami, którzy podpiszą tzw. Kodeks Postępowania CCC, zawierający zobowiązania środowiskowe i społeczne. Celem jest także obniżenie wskaźników emisji CO2, zużycia energii elektrycznej i wytwarzanych odpadów. Spółka zamierza kontynuować działania w zakresie wsparcia NGO oraz partnerstwo z UNICEF.


Strategia Grupy obejmuje cele i aspiracje strategiczne w horyzoncie do 2022, w tym:

  1. Realizację skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży na poziomie 8,5-9,0 mld PLN;
  2. Udział przychodów e-commerce na poziomie 35-40% skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży Grupy, w tym realizowanie przez Grupę eobuwie.pl przychodów na poziomie
    ok. 3 mld PLN i rentowności EBITDA eobuwie.pl 8-10% (bez wpływu MSSF16);
  3. Skonsolidowaną rentowność operacyjną (bez wpływu MSSF16) w przedziale 8,5-9,5% oraz rentowność netto ze sprzedaży (przed akcjonariuszami mniejszościowymi) w przedziale 7-8%;
  4. Relację długu netto do EBITDA (bez wpływu MSSF16) w przedziale 0-1x;
  5. Rating MSCI ESG na poziomie A+.

Powyższe cele finansowe nie uwzględniają ewentualnych zmian posiadanych przez Grupę udziałów w spółkach: eobuwie.pl S.A., HR Group Holding S.à r.l. i Karl Vögele AG KVAG.

 

Zastrzeżenie: Spółka informuje, że przedstawione powyżej informacje i strategiczne kierunki rozwoju Grupy Kapitałowej CCC, w tym w szczególności wartości liczbowe, nie stanowią prognozy ani szacunków wyników finansowych i odnoszą się jedynie do zamierzonych kierunków działania w latach 2020-2022.

 

 

Podpisy:
1/ Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu
2/ Karol Półtorak      - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter