Raport bieżący nr 61/2020

Zawiązanie istotnych rezerw i odpisów

(Raport bieżący nr 61/2020)

21.09.2020 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR – informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Emitent, Spółka),

w nawiązaniu do raportu bieżącego RB nr 53/2020 z dnia 1 lipca 2020 r., jak również raportu bieżącego RB nr 21/2020 z dnia 21 kwietnia 2020 r.,

w których Spółka wskazywała na możliwość dokonania przeszacowań i zawiązania rezerw o charakterze czysto księgowym (niegotówkowym) na poziomie 300-400 mln PLN,

informuje, że w ramach wykonywanych prac związanych z przygotowaniem do sporządzenia jednostkowego i skonsolidowanego raportu za I półrocze 2020 roku, utworzył i ujął w tych sprawozdaniach finansowych rezerwy i odpisy, które będą miały istotny wpływ na wynik Grupy za I półrocze 2020 roku.

Rezerwy o charakterze czysto księgowym (niegotówkowym) zostały oszacowane na poziomie 448,7 mln PLN i wynikają głównie z wyceny przedsiębiorstwa Karl Voegele AG do wartości godziwej i przeklasyfikowania tej spółki do działalności zaniechanej wraz z dniem 1 czerwca 2020 oraz z dokonanego odpisu na należności handlowe i pożyczki udzielone dla HR Group.

Szczegółową informację na temat zidentyfikowanych rezerw i odpisów oraz ich szacunkowej wartości zaprezentowano poniżej:

  • Reklasyfikacja KVAG do działalności zaniechanej: 221,4 mln PLN
  • Odpisy aktualizujące należności i pożyczki od HR Group: 144,6 mln PLN
  • Odpisy aktualizujące rzeczowe aktywa trwałe (niezamortyzowane nakłady inwestycyjne w sklepach): 57,4 mln PLN
  • Odpisy aktualizujące zapasy: 13,3 mln PLN
  • Pozostałe: 12,0 mln PLN

Powyższe zdarzenia będą miały wpływ na poszczególne pozycje sprawozdania Grupy Kapitałowej CCC S.A. za I półrocze 2020 roku, w tym m.in.:

  • Koszt własny sprzedaży (w kwocie 13,3 mln PLN),
  • Koszty sprzedaży i ogólnego zarządu (w kwocie 319,4 mln PLN),
  • Wynik operacyjny (w kwocie 332,7 mln PLN),
  • Koszty finansowe (w kwocie 116,0 mln PLN),
  • Wynik przed opodatkowaniem (w kwocie 448,7 mln PLN)

Utworzenie rezerw ma charakter jednorazowy. Podejmowane przez Emitenta działania restrukturyzacyjne mają na celu głównie ograniczenie kosztów działalności Emitenta w segmencie stacjonarnym w regionie Europy Zachodniej i redukcji obecności na tych rynkach, w ramach koncentracji na kluczowych krajach regionu CEE.

Jednocześnie, w odniesieniu do poprzednio komunikowanych rezerw o charakterze gotówkowym o wartości 147 mln PLN, Emitent informuje, że uległy one zmniejszeniu o kwotę 6,7 mln PLN.

Spółka zastrzega, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za I półrocze 2020 r. są w trakcie przygotowania i będą przedmiotem weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane ujęcie, jak również kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

 

Podpisy:

Marcin Czyczerski – Prezes Zarządu

Karol Półtorak       – Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter