Raport bieżący nr 41/2020

Oświadczenie KDPW w sprawie rejestracji w depozycie papierów wartościowych akcji serii I CCC S.A.

 

(Raport bieżący nr 41/2020)

 

21.05.2020 /Emitent/

 

Podstawa prawna:

par. 17 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

 

Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach („Spółka”) informuje, że otrzymał oświadczenie Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. („KDPW”) z dnia 21 maja 2020 r., w którym KDPW poinformował o zawarciu ze Spółką umowy o rejestrację w depozycie papierów wartościowych 6.850.000 akcji zwykłych na okaziciela serii I Spółki o wartości nominalnej 0,10 zł każda („Akcje”), i oznaczeniu ich kodem ISIN PLCCC0000016 („Oświadczenie”).

Zgodnie z Oświadczeniem rejestracja Akcji następuje pod warunkiem ich wprowadzenia do obrotu na rynku regulowanym i nastąpi w związku z zamknięciem kont prowadzonych dla zbywalnych praw do Akcji oznaczonych kodem PLCCC0000099, w terminie 3 dni od otrzymania przez KDPW decyzji o wprowadzeniu Akcji do obrotu na rynku regulowanym, nie wcześniej jednak niż w dniu wskazanym w tej decyzji jako dzień wprowadzenia Akcji do obrotu na rynku regulowanym.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

Zarejestruj się, aby otrzymywać aktualizacje e-mail z najnowszymi wiadomościami Grupy CCC


Subskrybuj newsletter