Raport bieżący nr 29/2019

Zawarcie aneksu do umowy przez spółkę zależną Emitenta

 

(Raport bieżący nr 29/2019)

 

10.05.2019 /Emitent/

 

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 10 maja 2019 roku, podmiot zależny od Emitenta, eobuwie.pl S.A. (dalej: Spółka) z siedzibą w Zielonej Górze otrzymał podpisany aneks z dnia 9 maja 2019 roku do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 26 października 2017 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57.

Niniejszy aneks podwyższył limit kredytowy do łącznej kwoty 260.000.000,00 PLN, słownie: dwieście sześćdziesiąt milionów złotych, 00/100 (poprzednia wartość 160.000.000,00 PLN), w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym do łącznej kwoty nieprzekraczającej 250.000.000,00 PLN (poprzednia wartość: 150.000.000,00 PLN) oraz w formie gwarancji bankowych i akredytyw do łącznej kwoty nieprzekraczającej 20.000.000,00 PLN.

Zabezpieczenie umowy stanowią m.in.: hipoteka umowna do wysokości 260.000.000,00 PLN na nieruchomości gruntowej położonej w Zielonej Górze, dla której Sąd Rejonowy w Zielonej Górze, prowadzi księgę wieczystą o numerze KW ZG1E/00118850/9, stanowiącej własność eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. (podmiot zależny od Spółki) wraz z oświadczeniem
o poddaniu się egzekucji z tej nieruchomości oraz zastaw rejestrowy na należących do Spółki zapasach wyrobów gotowych o wartości min. 260.000.000,00 PLN (najwyższa suma zabezpieczenia 120% kwoty limitu), zastaw rejestrowy na należącym do eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. na środku trwałym – sorterze zlokalizowanym w Nowy Kisielin (najwyższa suma zabezpieczenia 150% kwoty Limitu) wraz z cesją z praw z polisy ubezpieczeniowej.

Pozostałe warunki nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość zawartej umowy.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29