Raport bieżący nr 54/2019

Zawarcie aneksu do umowy kredytowej

(Raport bieżący nr 54/2019)

04.10.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 4 października 2019 roku, otrzymał podpisany aneks do umowy o udzielenie limitu w formie gwarancji bankowych z dnia 25 września 2018 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Emitent Informował w raporcie bieżącym RB nr 46/2018 z dnia 4 października 2018 roku.

W ramach niniejszego aneksu Bank podwyższył kwotę Gwarancji do wysokości 15 588 000,00 PLN (piętnaście milionów pięćset osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) od dnia 1 stycznia 2020 roku, poprzednia wartość: 13 975 000,00 PLN (trzynaście milionów dziewięćset siedemdziesiąt pięć tysięcy złotych) oraz wydłużył okres jej ważności do dnia 15 kwietnia 2021 roku (poprzedni termin ważności: 31 marca 2020 roku).

Pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę z Bankiem.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29