Raport bieżący nr 04/2019

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki oraz zmiany wysokości kapitału zakładowego

(Raport bieżący nr 04/2019)

16.01.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu 16 stycznia 2019 r. otrzymał postanowienia z dnia 31 grudnia 2018 roku, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 20/ZWZA/2018 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 19 czerwca 2018 w sposób opisany poniżej:

 1. w § 5 ust. 1 Statutu dodano nowy punkt 44 w brzmieniu:
  „ § 5.1. 44) pozostała usługowa działalność gastronomiczna - 56.29.Z.”

 2. § 13 ust. 5 Statutu otrzymał brzmienie:
  „§ 13.5. W skład Rady powinno wchodzić co najmniej dwóch członków spełniających kryteria niezależności wskazane w ustawie z dnia 11 maja 2017 r. o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym.”

 3. § 16 ust. 3 Statutu otrzymał brzmienie:
  „§ 16.3. Rada Nadzorcza może tworzyć komitety złożone z członków Rady Nadzorczej z własnej inicjatywy lub jeżeli obowiązek ich utworzenia wynika z przepisów prawa.”

 4. w § 16 ust. 2 Statutu dodano nowy punkt 12 w brzmieniu:
  „§ 16.2. 12) wyrażanie zgody na zatrudnienie lub zwolnienie osoby pełniącej funkcję kierownika audytu wewnętrznego w Grupie Kapitałowej Spółki oraz zatwierdzanie decyzji w zakresie ustalenia wysokości wynagrodzenia tej osoby."

       5. w § 16 skreślono ust. 4-6.

Ponadto Sąd Rejonowy we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego dokonał wpisu dotyczącego zmiany wysokości kapitału zakładowego w Rejestrze Przedsiębiorców. Nowa ujawniona wysokość kapitału zakładowego wynosi 4 116 800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych). Rejestracja zmiany wysokości kapitału zakładowego jest wynikiem zamiany 4.000 warrantów subskrypcyjnych serii A na 4.000 akcji serii E w kapitale zakładowym CCC S.A., o czym Spółka informowała raportem bieżącym nr 31/2018 z dnia 29 czerwca 2018 roku. W wyniku zamiany, ujawniony w rejestrze kapitał zakładowy Emitenta dzieli się na: 6 650 000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych i 34 518 000 (trzydzieści cztery miliony pięćset osiemnaście tysięcy) akcji na okaziciela, łącznie stanowiąc 41 168 000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 PLN każda. Ogólna liczba głosów na walnym zgromadzeniu wynosi 47 818 000 (czterdzieści siedem milionów osiemset osiemnaście tysięcy). Nowe akcje serii E stanowią mniej niż 0,01% kapitału zakładowego Emitenta i mniej niż 0,01% ogólnej liczby głosów na Walnym Zgromadzeniu Emitenta.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29