Raport bieżący nr 49/2019

Decyzja Zarządu o utworzeniu rezerwy w związku z nieostateczną decyzją organu podatkowego 

(Raport bieżący nr 49/2019)

01.09.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd Spółki CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu 1 września 2019 roku, kierując się zasadą ostrożności, po przeprowadzeniu analizy prawnej, podjął decyzję o utworzeniu rezerwy, w wysokości 21 mln PLN i zarachowaniu jej w ciężar kosztów zarządu roku bieżącego. Operacja ta będzie miała wpływ na obniżenie wyniku finansowego netto o kwotę 17,1 mln PLN (4,0 mln PLN wartość podatku odroczonego), który będzie wykazany w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym za pierwsze półrocze 2019 r.

Decyzja Zarządu związana jest z otrzymaniem wydanej przez Naczelnika Dolnośląskiego Urzędu Skarbowego we Wrocławiu (dalej: „Organ”) decyzji w sprawie określenia spółce CCC.eu sp. z o.o. wysokości zobowiązania podatkowego w podatku od czynności cywilnoprawnych, z tytułu dokonanej czynności nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa na podstawie umowy z dnia 01.10.2014 r. zawartej pomiędzy CCC Shoes&Bags sp. z o.o. a CCC.eu sp. z o.o., po przeprowadzeniu postępowania podatkowego.

Niniejszą decyzją Organ zakwestionował podstawę opodatkowania podatkiem od czynności cywilnoprawnych (zmieniając w odniesieniu do części transakcji stawkę podatkową z 1% na 2%), zwiększając tym samym kwotę zobowiązania podatkowego z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych o kwotę 21.160.496,00 zł.

Wydana decyzja nie jest ostateczna. Jest ona obecnie szczegółowo analizowana, a zgodnie z wiedzą Emitenta, spółka CCC.eu sp. z o.o. zamierza skorzystać z prawa wniesienia odwołania od wydanej decyzji w związku z ugruntowanym orzecznictwem sądów administracyjnych w odniesieniu do stosowania podatku od czynności cywilnoprawnych w analogicznych stanach faktycznych.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29