Raport bieżący nr 55/2019

Zawarcie umowy kredytowej

(Raport bieżący nr 55/2019)

25.10.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 25 października 2019 roku, Emitent otrzymał podpisaną umowę o udzielenie kredytu w rachunku bieżącym z dnia 21 października 2019 roku zawartą przez Emitenta i podmiot zależny Spółkę Karl Vögele AG z Bankiem BNP Paribas Bank Polski Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, przy ul. Kasprzaka 10/16, 01-211 Warszawa (dalej: „Bank”).

W ramach niniejszej umowy Bank udzielił kredytu w kwocie 65.958.300,00 PLN (sześćdziesiąt pięć milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych) na okres 12 miesięcy, tj. do dnia 19 października 2020 roku, na finansowanie działalności bieżącej.

Kredyt w całości zostanie alokowany na Spółkę zależną Karl Vögele na finansowanie działalności bieżącej, w tym spłatę zobowiązań wobec Emitenta.

W związku z zawartą umową łączne zaangażowanie Banku w finansowanie Grupy CCC S.A. może wynieść maksymalnie 115.958.300,00 PLN (sto piętnaście milionów dziewięćset pięćdziesiąt osiem tysięcy trzysta złotych). Umową o niższej wartości jest Umowa o Limit Wierzytelności (limit na gwarancje bankowe) zawarta pomiędzy Emitentem, a Bankiem w dniu 4 maja 2011 roku i zmieniona aneksem z dnia 11 marca 2019 roku do kwoty udzielonego limitu tj. 50.000.000,00 PLN (pięćdziesiąt milionów złotych).

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Grupę z Bankiem.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29