Raport bieżący nr 18/2019

Korekta opublikowanego rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za rok 2018

(Raport bieżący nr 18/2019)

25.03.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Zarząd CCC S.A. z siedzibą w Polkowicach (dalej: „Spółka”) niniejszym przekazuje korektę opublikowanego w dniu 14 marca 2019 r. rocznego skonsolidowanego sprawozdania z działalności Grupy Kapitałowej CCC S.A. za okres od dnia 01.01.2018 r. do dnia 31.12.2018 r. (dalej: „Sprawozdanie”). Korekta wynikająca z omyłki pisarskiej, obejmuje dane zawarte:

- w tabeli na stronie 57 Sprawozdania „Dane na temat podziału sprzedaży według placówek kontynuujących działalność oraz nowo otwartych lub zamkniętych”,

- w tabeli na stronie 76 Sprawozdania „Kalkulacja wskaźnika zadłużenia EBITDA oraz uzgodnienie EBITDA”.

W załączeniu Spółka przekazuje Erratę do opublikowanego Sprawozdania zawierającą skorygowane dane. 

 

Jednocześnie Spółka dla lepszego zrozumienia danych zawartych w Sprawozdaniu:

- w tabeli na stronie 63 „Uzgodnienie skorygowanego zysku netto” dodała kolumnę jn., nadając odpowiednie nagłówki poszczególnym kolumnom:

 

Str. 63 Uzgodnienie skorygowanego zysku netto

 

działalność kontynuowana + działalność zaniechana

01.2018-12.2018 bez MSSF 16

Zysk netto

110,00

Efekty restrukturyzacji biznesowej

0,00

Rozpoznanie aktywa z tytułu podatku odroczonego dotyczącego
   znaku towarowego i wartości firmy oraz ulgi inwestycyjnej

-1,60

Koszty doradztwa

0,00

Koszty programu motywacyjnego

-25,80

Skorygowany zysk netto

137,40

 

 

- w tabeli na stronie 78 "Wskaźnik płynności bieżącej" przekazuje tabelę, w której obliczono wskaźniki z pominięciem aktywów i zobowiązań związanych z grupą do zbycia:

 

Str. 78 „Wskaźnik płynności bieżącej”

 

31.12.2018

31.12.2018
bez MSSF 16

31.12.2017

Zapasy

1 806,1

1 806,1

1 417,7

(+) Należności od odbiorców oraz pozostałe należności

476,6

476,6

286,5

(+) Środki pieniężne i ich ekwiwalenty

375,8

375,8

511,6

= Aktywa obrotowe

2 658,5

2 658,5

2 215,8

Krótkoterminowe zobowiązania z tytułu zadłużenia

806,8

806,8

481,1

(+) Zobowiązania wobec dostawców oraz pozostałe zobowiązania

1 167,5

1 167,5

429,0

(+) Rezerwy i dotacje

19,6

19,6

13,7

(+) Zobowiązania z tytułu leasingu

425,2

0,0

0,0

= Zobowiązania krótkoterminowe

2 419,1

1 993,9

923,8

Wskaźnik płynności bieżącej
(aktywa obrotowe/zobowiązania krótkoterminowe)

1,10

1,33

2,40


Zarząd Spółki jednocześnie informuje, że dokonane korekty mają charakter oczywistych omyłek pisarskich, jak również wskazania dodatkowych danych dla lepszego zrozumienia Sprawozdania, a w związku z tym nie wpływają one na obraz danych finansowych prezentowanych w rocznym skonsolidowanym sprawozdaniu z działalności GK CCC S.A.

Podstawą prawną przekazania niniejszego raportu jest art. 56 ust. 1 pkt. 2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółka publicznych w związku z § 15 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych […].

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29