Raport bieżący nr 9/2019

Zakończenie wezwania do zapisywania się na sprzedaż wszystkich akcji spółki Gino Rossi S.A. i nabycie akcji Gino Rossi S.A.

(Raport bieżący nr 9/2019)

25.02.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. („Emitent”, „Wzywający”) informuje, że w dniu 15 lutego 2019 r. zakończyło się przyjmowanie zapisów na sprzedaż akcji spółki Gino Rossi S.A. z siedzibą w Słupsku („Spółka”) w ramach wezwania do zapisywania się na sprzedaż 50.333.095 akcji zwykłych na okaziciela, tj. wszystkich akcji wyemitowanych przez Spółkę, uprawniających do 100% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, po cenie 0,55 PLN (pięćdziesiąt pięć groszy) za każdą akcję, ogłoszonego na podstawie art. 74 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 512) oraz zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 14 września 2017 r. w sprawie wzorów wezwań do zapisywania się na sprzedaż lub zamianę akcji spółki publicznej, szczegółowego sposobu ich ogłaszania oraz warunków nabywania akcji w wyniku tych wezwań (Dz.U. z 2017 r., poz. 1748) („Wezwanie”).

W dniu 20 lutego 2019 r. w ramach rozliczenia Wezwania, zawarte zostały transakcje kupna akcji zwykłych na okaziciela Spółki na łączną liczbę 33.283.510 akcji, oznaczonych kodem ISIN: PLGNRSI00015 („Akcje”), które zostały rozliczone w dniu dzisiejszym („Rozliczenie Wezwania”).

W związku z tym informujemy, iż w wyniku Rozliczenia Wezwania Emitent nabył 33.283.510 Akcji reprezentujących łącznie 66,13% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 33.283.510 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki stanowiących 66,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

Bezpośrednio przed Rozliczeniem Wezwania Emitent nie posiadał akcji Spółki.

Po Rozliczeniu Wezwania i na dzień niniejszego raportu bieżącego Emitent posiada 33.283.510 Akcji reprezentujących łącznie 66,13% kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniających do 33.283.510  głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, stanowiących 66,13% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu Spółki.

 

 

1/ Karol Półtorak           - Wiceprezes Zarządu

2/ Marcin Czyczerski     - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29