Raport bieżący nr 08/2019

Informacja o rezerwach i odpisach w rocznym sprawozdaniu finansowym

(Raport bieżący nr 8/2019)

21.02.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent, Spółka) informuje, że w ramach wykonywania prac związanych z przygotowaniem jednostkowego sprawozdania finansowego Spółki oraz skonsolidowanego sprawozdania finansowego Grupy CCC S.A. za 2018 r. powziął wiedzę o możliwej konieczności ujęcia w tych sprawozdaniach finansowych rezerw i odpisów, które mogą mieć istotny wpływ na wynik finansowy za 2018 r., oraz o ich szacunkowej wartości.

Utworzenie rezerw i odpisów jest związane ze zbyciem 100% udziałów w spółce zależnej Emitenta, CCC Germany GmbH, o czym Emitent informował w raporcie bieżącym RB nr 5/2019 z dnia 31 stycznia 2019 r. i wynika z otrzymanego w dniu 20.02.2019 wstępnego szacunku wartości zbywanej spółki zależnej Emitenta sporządzonego przez zewnętrznego doradcę Emitenta.

Przewidywany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. spowodowany ujęciem ww. rezerw i odpisów w rocznym jednostkowym sprawozdaniu finansowym wyniesie ok. 79 mln zł, natomiast w skonsolidowanym sprawozdaniu finansowym Grupy CCC S.A. wyniesie łącznie ok. 68 mln zł (co będzie wynikało z utworzenia rezerwy w związku z wystąpieniem ujemnej wartości godziwej CCC Germany w wysokości ok. 12 mln zł oraz ujęcia odpisu na aktywa trwałe w kwocie ok. 56 mln zł) i zostanie ujęty w działalności zaniechanej. Opisany wpływ na wynik finansowy za 2018 r. na dzień 31 grudnia 2018 r. nie ma charakteru gotówkowego.

Spółka zastrzega, że jednostkowe i skonsolidowane sprawozdanie finansowe za 2018 r. są w trakcie weryfikacji przez biegłego rewidenta, dlatego wyżej zaprezentowane ujęcie, jak również kwoty nie są ostateczne i mogą ulec zmianie.

Publikacja raportu rocznego CCC S.A. za 2018 r. nastąpi w dniu 14 marca 2019 r.

 

 

Podpisy:
1/ Marcin Czyczerski – Wiceprezes Zarządu

2/ Karol Półtorak        – Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29