Raport bieżący nr 58/2019

Zawarcie umowy limitu kredytowego wielocelowego 


(Raport bieżący nr 58/2019)


21.11.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: „Emitent”) informuje, że w dniu dzisiejszym Emitent oraz pozostałe podmioty z Grupy CCC, tj.: CCC.eu Sp. z o.o., eobuwie.pl S.A., Gino Rossi S.A. (dalej: „Kredytobiorcy”) zawarły Umowę limitu kredytowego wielocelowego (dalej: „Umowa”, „Limit”) z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa (dalej: „Bank”).

W ramach niniejszej Umowy Bank udzielił limitu kredytowego wielocelowego w kwocie 530.000.000,00 PLN (pięćset trzydzieści milionów złotych) na okres 36 miesięcy, tj. od dnia 21 listopada 2019 roku do dnia 21 listopada 2022 roku. Okres wykorzystywania limitu upływa z dniem 21 listopada 2022 roku.

W ramach Limitu Bank udzielił Kredytobiorcom sublimitów na:

1) kredyt obrotowy nieodnawialny do kwoty 400.000.000,00 PLN (czterysta milionów złotych), na finansowanie zobowiązań wynikających z wykonywanej działalności oraz na spłatę zobowiązań z tytułu umowy limitu kredytowego wielocelowego z dnia 30 maja 2016 roku zawartej pomiędzy Bankiem a spółką zależną Emitenta CCC.eu Sp. z o.o., o którym Emitent informował raportem bieżącym, RB nr 24/2016 z dnia 30 maja 2016 roku;

2) kredyt w rachunku bieżącym, limit na gwarancje bankowe i akredytywy do łącznej kwoty 130.000.000,00 PLN (sto trzydzieści milionów złotych).

Zabezpieczenie Umowy stanowić będą: 

1) hipoteka umowna łączna do kwoty 795.000.000,00 PLN (siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych), na prawie własności nieruchomości należących do CCC S.A. oraz eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.

2) zastaw rejestrowy o najwyższej sumie zabezpieczenia w kwocie 795.000.000,00 PLN (siedemset dziewięćdziesiąt pięć milionów złotych) na sorterze, stanowiącym własność eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o. oraz na zapasach stanowiących własność eobuwie.pl S.A.,

3) przelew wierzytelności z umów ubezpieczenia nieruchomości, stanowiących przedmiot zastawu rejestrowego,

4) weksle własne in blanco z wystawienia każdego z Kredytobiorców wraz z deklaracjami wekslowymi,

5) poręczenie według prawa cywilnego udzielone przez CCC Shoes & Bags Sp. z o.o. oraz eobuwie.pl Logistics Sp. z o.o.

Pozostałe warunki umowy nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. 

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy zawartej przez Emitenta oraz podmioty z Grupy CCC z Bankiem.

Niniejsza Umowa, jest jednym z elementów komunikowanej przez Spółkę polityki, mającej na celu obniżenie udziału finansowania krótkoterminowego na rzecz istotnego zwiększenia finansowania długoterminowego. 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski - Prezes Zarządu

2/ Karol Półtorak - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29