Raport bieżący nr 17/2019

Wniosek akcjonariusza dotyczący żądania umieszczenia określonych spraw w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 kwietnia 2019 r.

(Raport bieżący nr 17/2019)

21.03.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe


Działając zgodnie z § 19 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych […] (Dz. U. poz. 757), Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 21 marca 2019 roku akcjonariusz Spółki Nationale-Nederlanden Otwarty Fundusz Emerytalny (dalej jako „Fundusz”), z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisany do Rejestru Funduszy Emerytalnych, prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie, VII Wydział Cywilny Rejestrowy pod numerem RFe 4, REGON: 014849960, NIP: 5262355586, reprezentowany przez Nationale-Nederlanden Powszechne Towarzystwo Emerytalne S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Topiel 12, 00-342 Warszawa, wpisane do rejestru przedsiębiorców, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000042153, działając w oparciu o postanowienia art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych, złożył wniosek dotyczący żądania umieszczenia w porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 kwietnia 2019 roku punktu dotyczącego podjęcia uchwał w sprawie odwołania i powołania Członka Rady Nadzorczej. Jako uzasadnienie wprowadzenia ww. nowego punktu w porządku obrad wskazano, iż zmiany w Radzie Nadzorczej Spółki mają na celu odzwierciedlenie struktury akcjonariatu Spółki.

W związku z powyższym Spółka przedstawia poniżej zmieniony porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia zwołanego na 11 kwietnia 2019 roku:

  1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  2. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia i jego zdolności do podejmowania uchwał.
  4. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zwiększenia liczebności Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Członka Rady Nadzorczej Spółki.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Przewodniczącego Rady Nadzorczej Spółki.
  8. Podjęcie uchwał w sprawie odwołania i powołania Członka Rady Nadzorczej.
  9. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia zmiany Regulaminu Rady Nadzorczej.
  10. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

W związku z powyższym w załączeniu do niniejszego raportu Spółka przedkłada projekty uchwał na Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uzupełnione o projekty uchwał przekazane przez akcjonariusza.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29