Raport bieżący nr 27/2019

Uchwały Zarządu i Rady Nadzorczej CCC S.A. w sprawie rekomendacji odnośnie pokrycia straty za rok 2018 oraz wypłaty dywidendy

(Raport bieżący nr 27/2019)

09.05.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. informuje, że w dniu 9 maja 2019 roku podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji odnośnie pokrycia straty za rok 2018 w wysokości 40 365 817,81 (słownie: czterdzieści milionów trzysta sześćdziesiąt pięć tysięcy osiemset siedemnaście złotych 81/100), z kapitału zapasowego.

Jednocześnie w dniu 9 maja 2019 roku Zarząd podjął uchwałę w sprawie przedłożenia Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy rekomendacji przeznaczenia części kapitału zapasowego (utworzonego z zysku, który może być przeznaczony do wypłaty), w wysokości 19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) do podziału między akcjonariuszy poprzez wypłatę dywidendy. Łączna kwota dywidendy rekomendowana przez Zarząd do podziału między akcjonariuszy wynosi 19 760 640,00 zł (słownie: dziewiętnaście milionów siedemset sześćdziesiąt tysięcy sześćset czterdzieści złotych) i stanowi 33% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej. Wnioskowana dywidenda na 1 akcję wynosi 0,48 zł.

Powyższa rekomendacja jest zgodna z przyjętą przez CCC S.A. Polityką Dywidendową, zgodnie z którą Zarząd CCC S.A. – po przeanalizowaniu m.in. sytuacji finansowej i płynnościowej Grupy Kapitałowej CCC, istniejących i przyszłych zobowiązań oraz oceny perspektyw Grupy Kapitałowej CCC – pod warunkiem spełnienia określonych wskaźników finansowych, zamierza przedłożyć Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy propozycję wypłaty dywidendy w wysokości od 33% do 66% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej CCC, przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej.

Zarząd Spółki zarekomendował ustalenie dnia dywidendy (dzień D) na dzień 17 września 2019 roku oraz termin jej wypłaty (dzień W) na dzień 1 października 2019 roku.

Ponadto w dniu 9 maja 2019 roku Rada Nadzorcza podjęła uchwałę dotyczącą pozytywnej oceny wniosku Zarządu w sprawie pokrycia straty, jak również wypłaty dywidendy w wysokości 0,48 zł na akcję i ustalenia dnia dywidendy (dzień D) na dzień 17 września 2019 roku oraz terminu wypłaty dywidendy (dzień W) na dzień 1 października 2019 roku.

Ocena Rady Nadzorczej wraz z wnioskiem Zarządu przedłożona zostanie Walnemu Zgromadzeniu Akcjonariuszy.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29