Raport bieżący 61/2019

Zawarcie umowy kredytowej przez spółkę zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 61/2019)

20.12.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, iż w dniu 20 grudnia 2019 roku powziął informację, że podmiot zależny Spółka CCC Russia Sp. z o.o. z siedzibą w Moskwie zawarła umowę kredytową z AO Citibank z siedzibą w Moskwie, ul. Gasheka 8-10, 125047 Moskwa, w formie limitu kredytowego w kwocie 1 124 640 000 RUB (słownie: miliard sto dwadzieścia cztery miliony sześćset czterdzieści tysięcy rubli rosyjskich), co stanowi kwotę 69 165 360 PLN (słownie: sześćdziesiąt dziewięć milionów sto sześćdziesiąt pięć tysięcy trzysta sześćdziesiąt złotych).  

Na podstawie niniejszej umowy wykonano zobowiązanie z tytułu umowy kredytu w formie limitu kredytowego z dnia 19 grudnia 2017 r. z późniejszymi zmianami, o której Spółka informowała raportami bieżącymi (RB nr 65/2017 z dnia 21 grudnia 2017 r. oraz RB nr 59/2018 z dnia 28 grudnia 2018 r.).

Limit kredytowy ważny jest do dnia 18 grudnia 2020 r.

Pozostałe postanowienia umowy nie odbiegają od warunków rynkowych dla tego typu umów.

Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umów zawartych przez Emitenta i podmioty z GK CCC z Grupą Citi.

 

Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski   – Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych        – Wiceprezes Zarządu   

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29