Raport bieżący nr 57/2019

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

(Raport bieżący nr 57/2019)


18.11.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację,
w związku z otrzymanym postanowienia z dnia 12 listopada 2019 roku, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego,
o dokonaniu rejestracji zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 26 września 2019 r. w sposób opisany poniżej:

- § 20 Statutu Spółki otrzymał brzmienie:

 „§ 20

  1. Rok obrotowy i podatkowy Spółki stanowi okres 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych, rozpoczynający się w dniu 1 lutego danego roku kalendarzowego
    i kończący w dniu 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.
  2. W związku ze zmianą roku obrotowego i podatkowego Spółki, dokonaną Uchwałą
    Nr 3/NWZA/2019 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy z dnia 26 września 2019 r. w sprawie zmiany roku obrotowego i podatkowego oraz zmian Statutu Spółki ostatni rok obrotowy i podatkowy Spółki ustalony według zasad obowiązujących przed wejściem
    w życie tej uchwały, kończy się z dniem 31 grudnia 2019 r., a kolejny rok obrotowy
    i podatkowy Spółki rozpocznie się w dniu 1 stycznia 2020 r. i będzie trwał do dnia 31 stycznia 2021 r. Począwszy od dnia 1 lutego 2021 r. każdy kolejny rok obrotowy i podatkowy Spółki będzie trwał 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych i kończył się 31 stycznia kolejnego roku kalendarzowego.”


Podstawa prawna: § 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących
i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.


Podpisy:

1/ Marcin Czyczerski     - Prezes Zarządu

2/ Mariusz Gnych          - Wiceprezes Zarządu

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29