Raport bieżący nr 22/2019

Odwołanie i powołanie Członków Rady Nadzorczej CCC S.A.

(Raport bieżący nr 22/2019)

11.04.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie – informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. (dalej: „Spółka”) informuje, że w dniu 11 kwietnia 2019 roku uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ze składu Rady Nadzorczej Spółki odwołany został Pan Jerzy Suchnicki oraz z funkcji Przewodniczącego Rady Nadzorczej Pan Wiesław Oleś.

Jednocześnie uchwałami Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwiększono liczebność Rady Nadzorczej Spółki kadencji 2017-2019 do sześciu członków, a w skład Rady Nadzorczej Spółki powołani zostali:

- Pan Dariusz Miłek – jako Przewodniczący Rady Nadzorczej

- Pan Filip Gorczyca – jako Członek Rady Nadzorczej.

Uchwały w sprawie odwołania oraz powołania Członków Rady Nadzorczej Spółki weszły w życie z chwilą podjęcia.

Jednocześnie Spółka informuje, że nowo powołani członkowie  Rady Nadzorczej złożyli oświadczenia, z których wynika, że działalność przez nich wykonywana poza Spółką, nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności Spółki, nie uczestniczą oni w spółkach konkurencyjnych jako wspólnicy spółki cywilnej, spółki osobowej ani jako członkowie organu spółki kapitałowej, a także nie uczestniczą w innych konkurencyjnych osobach prawnych jako członkowie ich organów.  Otrzymane przez Spółkę oświadczenia zawierają również deklaracje nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki, że nie zostali wpisani do Rejestru Dłużników Niewypłacalnych Krajowego Rejestru Sądowego.

Spółka przekazuje niniejszym w załączeniu życiorysy nowo powołanych Członków Rady Nadzorczej Spółki. 

Podstawa prawna: § 5 ust. pkt 4 i pkt. 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U.2018.757). 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29