Raport bieżący nr 44/2019

Rejestracja przez sąd zmiany Statutu Spółki

(Raport bieżący nr 44/2019)

23.07.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

 

Zarząd CCC S.A. ("Emitent") niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację, w związku z otrzymanym postanowienia z dnia 5 lipca 2019 roku, Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o dokonaniu rejestracji zmiany Statutu Spółki na podstawie uchwały nr 25/ZWZA/2019 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 18 czerwca 2019 r. w sposób opisany poniżej:

1. § 6 ust. 1 Statutu otrzymał brzmienie:
„Kapitał zakładowy Spółki wynosi 4.116.800,00 zł (cztery miliony sto szesnaście tysięcy osiemset złotych).”

2. § 6 ust. 2 Statutu otrzymał brzmienie:
„Kapitał zakładowy dzieli się na 41.168.000 (czterdzieści jeden milionów sto sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji o wartości nominalnej 0,10 zł (dziesięć groszy) każda, w tym:

a. 6.650.000 (sześć milionów sześćset pięćdziesiąt tysięcy) akcji imiennych uprzywilejowanych serii A1, o numerach od 0.000.001 do 6.650.00;

b. 13.600.000 (trzynaście milionów sześćset tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii A2, o numerach od 00.000.001 do 13.600.000;

c. 9.750.000 (dziewięć milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii B, o numerach od 0.000.001 do 9.750.000;

d. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii C, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000;

e. 6.400.000 (sześć milionów czterysta tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii D, o numerach od 0.000.001 do 6.400.000;

f. 768.000 (siedemset sześćdziesiąt osiem tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii E, o numerach od 0.000.001 do 768.000;

g. 2.000.000 (dwa miliony) akcji zwykłych na okaziciela serii H, o numerach od 0.000.001 do 2.000.000.
Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”

 

3. § 13 ust. 1 Statutu otrzymał brzmienie:
„Rada Nadzorcza składa się z pięciu do siedmiu członków powoływanych przez Walne Zgromadzenie na wspólną trzyletnią kadencję.”


Podstawa prawna:
§ 5 ust.1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29.03.2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitenta papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29