Raport bieżący nr 43/2019

Rozliczenie przymusowego wykupu akcji Gino Rossi S.A. ogłoszonego w dniu 9 lipca 2019 r.

(Raport bieżący nr 43/2019)

12.07.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. („Emitent”) informuje, że w dniu 12 lipca 2019 r. roku nastąpiło rozliczenie przymusowego wykupu akcji Gino Rossi Spółka Akcyjna („Gino Rossi”) należących do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Gino Rossi ogłoszonego w dniu 9 lipca 2019 r. w trybie art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z 2018 r., poz. 512, ze zm.) („Przymusowy Wykup”).

Przedmiotem przymusowego wykupu były wszystkie akcje Gino Rossi należące do wszystkich akcjonariuszy mniejszościowych Gino Rossi, tj. 17.049.585 akcji zwykłych na okaziciela o wartości nominalnej 0,50 zł (pięćdziesiąt groszy) każda, reprezentujących ok. 9,98% kapitału zakładowego Gino Rossi oraz uprawniających do 17.049.585 głosów na walnym zgromadzeniu akcjonariuszy Gino Rossi, co odpowiada 9,98% ogółu głosów w Gino Rossi.

Wszystkie akcje objęte żądaniem Przymusowego Wykupu zostały nabyte przez Emitenta.

 

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29