Raport bieżący nr 24/2019

Zawarcie aneksu do umowy przez Spółkę Zależną Emitenta

(Raport bieżący nr 24/2019)

26.04.2019 /Emitent/

Podstawa prawna:
Art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne


Zarząd CCC S.A. (dalej: Emitent) informuje, że w dniu dzisiejszym, tj. 26 kwietnia 2019 roku, podmiot zależny od Emitenta, CCC.eu Sp. z o.o. z siedzibą w Polkowicach otrzymał podpisany aneks do umowy o wielocelowy limit kredytowy z dnia 24 kwietnia 2019 roku z Bankiem Polska Kasa Opieki Spółka Akcyjna (dalej: Bank) z siedzibą w Warszawie, przy ul. Grzybowskiej 53/57, o której Spółka informowała w raporcie bieżącym RB nr 51/2014 z dnia 16 października 2014 roku.

Niniejszy aneks zmienił limit kredytowy do łącznej kwoty 600.000.000,00 PLN (słownie: sześćset milionów złotych, 00/100); poprzednia wartość: 500.000.000,00 PLN, w ramach którego Bank udzielił Spółce limitu w formie kredytu w rachunku bieżącym.

Wraz ze zmianą kwoty limitu zmianie uległa wartość zabezpieczenia umowy w postaci hipoteki umownej do wysokości 600.000.000,00 PLN na prawie własności przysługującym podmiotowi powiązanemu (CCC Factory Sp. z o.o.) w zakresie nieruchomości gruntowej położonej w Polkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze KW LE1U/00049122/0 oraz ustanowiono hipotekę umowną łączną do wysokości 600.000.000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Polkowicach, dla której Sąd Rejonowy w Lubinie, V Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgi wieczyste o numerze KW LE1U/00078548/4 oraz KW LE1U/00078614/8, stanowiących własność CCC S.A.

Pozostałe warunki nie uległy istotnym zmianom i nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów.
Zarząd Emitenta podjął decyzję o publikacji wyżej wymienionych informacji z uwagi na istotną wartość umowy.

Zobacz także

Zostańmy w kontakcie

[email protected]

Subskrybuj newsletter   Skontaktuj się z nami  

Zasób 29